Anbi

ANBI
Stichting Les Enfants De Opa
RSIN 850277024
Gevestigd te Groningen, Vestdijklaan 380, 9721 VZ
NL50 INGB 0007 0414 17
Tel. 0850605699
De stichting beschikt over de ANBI status.

Statuten van Stichting Les Enfants De Opa (pdf), de dato 27 juni 2017

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het helpen van en steun verlenen aan kinderen in een oorlogssituatie of aan kinderen die daarvan gevolgen ondervinden; kinderen die ziek en hulpbehoevend zijn; kinderen in een door een (natuur-)ramp getroffen gebied; kinderen die door geloof, etnische achtergrond of overtuiging achtergesteld zijn; alsmede al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen en verlenen van een veilig onderdak voor kinderen, als hiervoor bedoeld in lid 1, het verstrekken van primaire levensbehoeften en onderwijs.

Beleidsplannen

Beleidsplan 2015/2016 (pdf)
Beleidsplan 2017 (pdf)
Beleidsplan 2018 (pdf)
Beleidsplan 2019 (pdf)
Beleidsplan 2020 (pdf)
Beleidsplan 2021 (pdf)
Beleidsplan 2022 (pdf)

Bestuursamenstelling

-Mireille de Vries-Numbi, voorzitter
-Peggy Daas-Lesilolo, penningmeester
-Tineke Carli-Liewes, secretaris

Het beloningsbeleid volgens artikel 4 lid 7 van de statuten:
“7. De leden van het bestuur genieten geen beloning van hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Uitgeoefende activiteiten

In de stad Lubumbashi in Democratische Republiek Congo
-Verkrijging school
-Opvang kansloze kinderen
-Zorg van de opgevangen kinderen
-Educatie
-Steunen van kansarme scholen

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2015 (pdf)
Jaarrekening 2016 (pdf)
Jaarrekening 2017 (pdf)
Jaarrekening 2018 (pdf)
Jaarrekening 2019 (pdf)
Jaarrekening 2020 (pdf)